Vásárlási és fizetési feltételek
 

Vásárlási feltételek

Raktárunkból viszonteladó, kereskedő, közületi vásárlóinkat szolgáljuk ki, magánszemélyeket nem áll módunkban kiszolgálni.

 

Fizetési feltételek

A számlát minden esetben a Malen Kft. állítja ki, amely tartalmazza a termék vételárát és a szállítási költségeket. A megrendeléskor az alábbi fizetési módok közül választhat:

  • Készpénz - az áru helyszíni átvételekor.

  • Előreutalással - a kiszállítást megelőzően banki utalással a Malen Kft. bankszámlájára, díjbekérő alapján


 
Szállítási feltételek
 

Szállítási módok webes rendelés esetén
 

Személyes áruátvétel az alábbi címen található raktáráruházunkban, a megrendelést követő első munkanapon, vagy a rendelésnél megadott elérhetőségek egyikén történő értesítést követően lehetséges: 

 

Cím: 6000 Kecskemét, Városföld 92.

Nyitvatartás: H - P    8:00 - 17:00
             SZ-V    ZÁRVASzemélyes átvétel választása esetén, amennyiben a megrendelt terméket 5 munkanapon belül nem viszik el, a rendelést felszabadítjuk, és a terméket értékesítjük!

- Kiszállítás saját fuvarszervezésben

Nettó 100 000 Ft vásárlás alatti összeg esetén csak telephelyen történő átvételre van lehetőség. 


Nettó 100 000 Ft vásárlás feletti összeg esetén ingyenesen szállítjuk ki a termékeket a megadott címre a heti tervezett szállítási útvonalterv alapján. 

Rendelését legkésőbb a túra szerinti kiszállítást megelőző munkanapon déli 12 óráig történő beérkezés esetén tudjuk teljesíteni.

 

Garancia
 

A Malen Kft. garantálja, hogy az általa forgalmazott termékek magyarországi forgalmazási engedéllyel rendelkeznek és a törvényben előírt forgalomba hozatali szabályoknak, kereskedelmi előírásoknak megfelelnek.


 
Adatvédelmi nyilatkozat
 

A  felelősség kizárása

A Malen Kft. Webshopon keresztül történő vásárlása feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről is. A Malen Kft. nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

  • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítási késedelemből adódó,
  • vírusok által okozott,
  • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegu hibából eredő,
  • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Malen Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A  Malen Kft. szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A módosítások a Malen Kft. honlapján történt megjelenés időpontjától lépnek hatályba. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző– ár érvényes és kerül felszámításra. Felhívjuk felhasználóink, megrendelőink figyelmét, hogy a weboldalon megjelenő termékképek esetleg eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.

 

 

 

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

 

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetoen megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.


AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL 

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBANAZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Malen Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 5. 2/3.

Cégjegyzékszám: 03-09-100236

Adószám: 10474013-2-03

Képviselő: Rátóti Orsolya

Telefonszám: +3676412616

Fax:+3676509209

E-mail cím: malen@malen.hu

Honlap:www.malen.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

 


Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:


• az látogató által használt IP cím,
• látogatás időpontja,
• a látogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.


1. Regisztráció a Társaság honlapján

(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

 3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

 5. A honlap használatának elemzése.

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság IT munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 
2. Adatkezelés a Társaság webáruházában

(1) A Társaság által muködtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját.

(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT munkavállalói, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követo 5 évig.

 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
 

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.


Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekrol és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erofeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezeloőindokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrol.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A Malen Kft., tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (1a) pontjának rendelkezésére, az alábbiak szerint tájékoztatja a fogyasztókat:

 Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 5. 2/3.

 Panasz ügyintézés helye: 6000 Kecskemét, Városföld 92.

 Panasz kezelés módja: Panaszt tenni lehet szóban (személyesen vagy telefonon), illetve írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben). 

1. Szóbeli panasztétel

 a) Személyesen

 Személyes panaszügyintézés helye: 6000 Kecskemét, Városföld 92.

 Nyitva tartás: Hétköznapokon: 08:00 – 17:00

b) Telefonon: +36-76/412-616 vagy +36-70/33-44-551 Hétköznapokon: 08:00 – 17:00 

2. Írásbeli panasztétel

a) Személyesen vagy más által átadott irat útján – A személyes panaszügyintézés helyén: 6000 Kecskemét, Városföld 92.

b) Postai úton - Levélcím: 6000 Kecskemét, Városföld 92.

c) Faxszám: +36-76/509-209

d) Elektronikus levélben - E-mail: malen@malen.hu

 

FOGYASZTÓI JOGVITA ESETÉN:

A törvény új pontban rögzíti a fogyasztói jogvita fogalmát az alábbiak szerint:
„A fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerzodés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülo adásvételi vagy szolgáltatási szerzodés hiányában a termék minoségével, biztonságosságával, a termékfelelosségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minoségével összefüggo vitás ügy.”
Ha a vállalkozás a fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békélteto testület eljárását kezdeményezheti.  Ezek alapján tájékoztatjuk vásárlóinkat a  fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békélteto testületek elérhetoségeirol:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét,

            Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs,

                              Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba,

           Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza,

            Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
Email:bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
Email:bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Gyor-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Gyor, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
Email:bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petofi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
Email:vkik@veszpremikamara.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fo tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petofi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu